Ἀνάμνησις τοῦ Σεισμοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως (740)

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Προστιμή του Σεισμού της Κωνσταντινουπόλεως

Plagal of the Fourth Tone

Ο επιβλέπον επί τήν γήν, καί πειών αυτήν τρέμειν, ρύσαι ημάς, τήςφοβεράς τού σεισμού απειλής, Χριστέ ό Θεός ημών, καί κατάπεμψον ημίν, πλούσια τά ελέη σου, πρεσβείαις τής Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Κοντάκιον Προστιμή του Σεισμού της Κωνσταντινουπόλεως

Plagal of the Fourth Tone

Ως ευσπλαγχνίας άβυσσος, καί θησαυρός χρηστότητος, επί τόν φόβον σου στήριξον, Κύριε, τών ευσεβών τό πλήρωμα, καί εκλύτρωσαι Σώτερ, εκ τής σεισμού φοβεράς συγκλονήσεως, τούς πίστει αφορώντας, τοίς οικτιρμοίς σου Φιλάνθρωπε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀνάμνησις τοῦ Σεισμοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως (740) with an icon greeting ecard.