Ἀνάμνησις τοῦ Σεισμοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 26

Ἀπολυτίκιον Προστιμή του Σεισμού της Κωνσταντινουπόλεως

Plagal of the Fourth Tone

Ο επιβλέπον επί τήν γήν, καί πειών αυτήν τρέμειν, ρύσαι ημάς, τήςφοβεράς τού σεισμού απειλής, Χριστέ ό Θεός ημών, καί κατάπεμψον ημίν, πλούσια τά ελέη σου, πρεσβείαις τής Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.