Ἀπόδοσις Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 21

Apolytikion of Apodosis of the Holy Cross

First Tone

Σώσον Κύριε τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοίς Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων διά τού Σταυρού σου πολίτευμα.

Kontakion of Apodosis of the Holy Cross

Fourth Tone

Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ εκουσίως, τή επωνύμω σου καινή πολιτεία, τούς οικτιρμούς σου δώρησαι, Χριστέ ο Θεός, Εύφρανον εν τή δυνάμει σου, τούς πιστούς Βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτοίς, κατά τών πολεμίων, τήν συμμαχίαν έχοιεν τήν σήν, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀπόδοσις Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ with an icon greeting ecard.