Εὐστάθιος, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 20

Κοντάκιον Εὐστάθιος, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης

Second Tone

Τά πάθη Χριστού, σαφώς μιμησάμενος, καί τούτου πιών, πιστώς τό ποτήριον, κοινωνός Ευστάθιε, καί τής δόξης σύγκληρος γέγονας, παρ' αυτού τού πάντων Θεού, λαμβάνων εξ ύψους θείαν άφεσιν.