Προεόρτια Ὑψώσεως

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 13

Ἀπολυτίκιον Προεόρτια Υψώσεως

Second Tone

Τόν ζωοποιόν Σταυρόν τής σής αγαθότητος, όν εδωρήσω ημίν τοίς αναξίοις Κύριε, σοί προσάγομεν εις πρεσβείαν, Σώζε τούς βασιλείς καί τήν πόλιν σου, ειρηνεύοντας διά τής Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.

Κοντάκιον Προεόρτια Υψώσεως

Third Tone

Ο Σταυρός ο τίμιος προανατέλλων, προκαθαίραι άπαντας, καί αγιάζει μυστικώς, όν διανοίας ευθύτητι, ετοιμασθώμεν, πιστώς υποδέξασθαι.

Blessed Feast Day

Share the feast of Προεόρτια Ὑψώσεως with an icon greeting ecard.