Θεόκτιστος καί Εὐθύμιος

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 3

Kontakion of Righteous Theoctistus and Euthymius

Plagal of the Fourth Tone

Ως θεοῦ κτίσιν, Ὄσιε, τὸ τῆς ψυχῆς ἀξίωμα, διατηρήσας κηλίδων ἀκήρατον, Κυρίῳ καθιέρωσας· οὔ τῇ θείᾳ ἐλλάμψει, τῶν ἀγώνων παιδεύεις τὰ ἀκροθίνια, Θεόκτιστε θεόφρον, τὴν κλῆσιν ἔργοις πιστούμενος.