Φανούριος Μεγαλομάρτυς

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 27

Ἀπολυτίκιον Φανουρίου Μάρτυρος

Fourth Tone

Ὡς ἄστρον ἀνέτειλας, τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ, καὶ πάντας κατηύγασας, φανερωθεὶς θαυμαστῶς, Φανούριε ἔνδοξε· ὅθεν τοῖς εὐφημοῦσι, τὴν σὴν ἄθλησιν Μάρτυς, νέμεις τῶν σῶν θαυμάτων, τὴν σωτήριον χάριν, πρεσβεύων τῷ Κυρίῳ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον Φανουρίου Μάρτυρος

Third Tone

Ιερείς διέσωσας, αιχμαλωσίας αθέου, καί δεσμά συνέθλασας, δυνάμει θεία θεόφρον, ήσχυνας, τυράννων θράση γενναιοφρόνως, ηύφρανας, Αγγέλων τάξεις Μεγαλομάρτυς, δία τούτό σε τιμώμεν, θείε οπλίτα, Φανούριε ένδοξε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Φανούριος Μεγαλομάρτυς with an icon greeting ecard.