Απόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 23

Ἀπολυτίκιον Απόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου

First Tone

Εν τή Γεννήσει τήν παρθενίαν εφύλαξας, έν τή Κοιμήσει τόν κόσμον ού κατέλιπες Θεοτόκε, Μετέστης πρός τήν ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα τής ζωής, καί ταίς πρεσβείαις ταίς σαίς λυτρουμένη, εκ θανάτου τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Απόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου with an icon greeting ecard.