Ἀπόδοσις Μεταμορφώσεως

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 13

Apolytikion of Apodosis of Transfiguration

Grave Tone

Μετεμορθώθης εν τώ όρει Χριστέ ο Θεός, δείξας τοίς Μαθηταίς σου τήν δόξαν σου, καθώς ήδυναντο, Λάμψον καί ημίν τοίς αμαρτωλοίς, τό φώς σου τό αϊδιον, πρεσβείαις τής Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀπόδοσις Μεταμορφώσεως with an icon greeting ecard.