Ὅσιος Νεκταρίος

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Νεκταρίου Οσίου

Fourth Tone

Βρυούλλων αγλάϊσμα καί αντιλήπρωρ θερμός, εδείχθης Νεκτάριε, ως Αθλητής τού Χριστού, εσχάτοις εν έτεσι, σύ γάρ καλώς ασκήσας, εν τώ όρει τού Άθω, ήθλησας θεοφρόνως καί καθείλες τόν όφιν, διό σε Οσιομάρτυς, πόθω γεραίρομεν.

Κοντάκιον Νεκταρίου Οσίου

Fourth Tone

Τό τής αγάπης τού Χριστού θείον νέκταρ, τή εν τώ Άθω εναρέτω ζωή σου, εν τή ψυχή δεξάμενος Νεκτάριε, έδραμες πρός άθλησιν, στερροτάτη καρδία, καί Χριστόν εδόξασας, τοίς σεπτοίς σου αγώσι, καί παρ' αυτού αξίως δοξασθείς, υπέρ τού κόσμου, πρεσβεύεις εκάστοτε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὅσιος Νεκταρίος with an icon greeting ecard.