Ὁσιομάρτυς Θεοδοσία Kωνσταντινουπολιτίσσης

English Ελληνικά Print

Μαίου 29

Ἀπολυτίκιον Ὁσιομάρτυς Θεοδοσία Kωνσταντινουπολιτίσσης

Fourth Tone

Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τή φωνή Σέ νυμφίε μου ποθώ, καί σέ ζητούσα αθλώ, καί συσταυρούμαι, καί συνθάπτομαι τώ βαπτισμώ σου, καί πάσχω διά σέ, ως βασιλεύσω συν σοί, καί θνήσκω υπέρ σού, ίνα καί ζήσω εν σοί αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχου τήν μετά πόθου τυθείσάν σοι, Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων σώσον τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσιομάρτυς Θεοδοσία Kωνσταντινουπολιτίσσης with an icon greeting ecard.