Φωτεινή Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Φεβρουαρίου 26

Ανάγνωσμα

Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Φωτεινὴ καταγόταν ἀπὸ τὴν Σαμαρειτικὴ πόλη Σιχάρ. Τὶς πρῶτες πληροφορίες γιὰ τὴν Ἁγία τὶς βρίσκουμε στὸ Δ’ κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγελίου.

Κάθε μεσημέρι πήγαινε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη, στὸ πηγάδι τὸ λεγόμενο τοῦ Ἰακώβ, καὶ γέμιζε τὴν στάμνα της. Ἐκεῖ, μία ἡμέρα, συνάντησε τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος φανέρωσε σὲ αὐτὴν ὅλη τὴ ζωή της. Ὁ Κύριος εἶπε στὴν Ἁγία, ὅτι Αὐτὸς εἶναι «τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν», δηλαδὴ ἡ ἀστείρευτη πηγὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὸ τὸ «πνευμνατικὸ ὕδωρ» ἔδωσε ὁ Κύριος στὴ Σαμαρείτιδα, ἡ ὁποία βαπτίσθηκε Χριστιανὴ μεταξὺ τῶν πρώτων γυναικῶν τῆς Σαμάρειας καὶ ὀνομάσθηκε Φωτεινή.

Ἀπὸ τότε ἀφιέρωσε τὸν ἑαυτό της στὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὴ Ρώμη. Ἐκεῖ ἔλαβε καὶ μαρτυρικὸ θάνατο ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Νέρωνα (54 – 68 μ.Χ.), ὅταν αὐτὸς ἔμαθε ὅτι ἡ Ἁγία Φωτεινὴ ἔκανε Χριστιανὲς τὴν θυγατέρα του Δομνίνα καὶ μερικὲς δοῦλες της. Μαζὶ μὲ τὴν Ἁγία Φωτεινὴ μαρτύρησαν οἱ υἱοί της καὶ οἱ πέντε ἀδελφές της.

 

Ἀπολυτίκιον Φωτεινής Μάρτυρος

Third Tone

Θείῳ Πνεύματι, καταυγασθεῖσα, καὶ τοῖς νάμασι, καταρδευθεῖσα, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος, πανεύφημε, τῆς σωτηρίας τὸ ὔδωρ κατέπιες, καὶ τοῖς διψῶσιν ἀφθόνως μετέδωκας, Μεγαλομάρτυς καὶ Ἰσαπόστολε Φωτεινή, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἰκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον Φωτεινής Μάρτυρος

Third Tone

Τῶν Μαρτύρων σήμερον, ἡ κορωνὶς καὶ τὸ κλέος, Φωτεινὴ ἡ ἔνδοξος, εἰς οὐρανοὺς ἀνελθοῦσα, ἄπαντας, συγκαλεῖται πρὸς ὐμνῳδίαν, ταύτης γάρ, τῶν χαρισμάτων ἀπολαβόντας· διὰ τοῦτο παρὰ πάντων, τιμαῖς αἰσίαις, ἀνευφημείσθω πίστεως.

Blessed Feast Day

Share the feast of Φωτεινή Μάρτυς with an icon greeting ecard.