Ὁσία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Plagal of the First Tone

Βασιλείας γηίνους πάλει ουκ έτευχες, αλλ' αφθάρτων στεφάνων νύν σέ ηξίωσεν, ο Νυμφίος σου Χριστός ο ωραιότατος, ω καθιέρωσας σαυτην, όλη καρδία καί ψυχή, Ειρήνη Οσία Μήτερ, Χρυσοβαλάντου η δόξα, ημών δέ προσφυγή καί βοήθεια.

Κοντάκιον Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Third Tone

Τήν τού κόσμου εύκλειαν, καταλιπούσα Οσία, τώ Χριστώ νενύμφευσαι, τώ Βασιλεί τώ αφθάρτω, κάλλεσι, τής παρθενίας λελαμπρυσμένη, σκάμμασι, τής εγκρατείας πεποικιλμένη, διά τούτό σε Ειρήνη, ο σός νυμφίος λαμπρώς εδόξασε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου with an icon greeting ecard.