Λαμπαδός ὁ Θαυματουργός

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 5

Ἀπολυτίκιον Λαμπαδός ὁ Θαυματουργός

Fourth Tone

Ως βίον ισάγγελον, από παιδός εσχηκώς, λαμπάσι τών έργων σου, λαμπαδουχίαν ηθών, εκφαίνεις τοίς πέρασι, σύ γάρ τής απαθείας, τήν αυγήν κεκτημένος, λύεις παθών τήν νύκτα, Λαμπαδέ θεοφόρε, τοίς πόθω προσιούσι, Πάτερ τή πρεσβεία σου.

Κοντάκιον Λαμπαδός ὁ Θαυματουργός

Fourth Tone

Ως λαμπάς ανέλαμψας εν τή ασκήσει, Λαμπαδέ μακάριε, λαμπαδουχών διά παντός, τούς εν αινέσει βοώντάς σοι, χαίροις Οσίων αγλάϊσμα ένθεον.