Διονήσιος καί Δομέτιος

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 25

Apolytikion of Dionysios & Dometios

Third Tone

Φώς ουράνιον, εν σοί σκηνώσαν, λύχνον άσβεστον, τοίς εν τώ Άθω, Διονύσιε σαφώς σε ανέδειξε, σύ γάρ Προδρόμου τόν βίον μιμούμενος, Μονήν αυτώ ανεγείρεις περίβλεπτον. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Kontakion of Dionysios & Dometios

Plagal of the Fourth Tone

Ὤς τού Προδρόμου μιμητήν βίου λαμπρότητι, καί Μοναζόντων οδηγόν καί τύπον άριστον, ανυμνούμέν σε οι δούλοί σου θεοφόρε. Εν τώ Ἄθω γάρ βιώσας ως ασώματος, καταυγάζεις ταίς σαίς πράξεσιν εκάστοτε, τούς βοώντάς σοι, χαίροις Πάτερ Διονύσιε.