Πέτρος ὁ ἐν Ἄθῳ

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 12

Ἀπολυτίκιον Πέτρουο εν Άθω

Fourth Tone

Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ΄ ἡμῶν, κατὰ τὴν σὴν ἐπιείκειαν, μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ΄ ἡμῶν. Ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τὴν ζωὴν ἡμῶν.

Κοντάκιον Πέτρουο εν Άθω

Plagal of the Fourth Tone

Φῶς νοητὸν καὶ οὐράνιον, Πέτρε λαβὼν ἐν καρδίᾳ σου, τῆς ἀκηράτου Τριάδος δοχεῖον ὤφθης λαμπρότατον, καὶ χάριν τῶν θαυμάτων ἀπείληφας, κραυγάζων· Ἀλληλούϊα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Πέτρος ὁ ἐν Ἄθῳ with an icon greeting ecard.