Σύναξις ἐν τῳ ἄδειν τοῦ ὕμνου Ἄξιον Ἐστιν

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 11

Ἀπολυτίκιον Σύναξις ἐν τῳ ἄδειν τοῦ ὕμνου Ἄξιον Ἐστιν

Fourth Tone

Πατέρων αθροίσθητε, πάσα τού Άθω πληθύς, πιστώς εορτάζοντες, σήμερον χαίροντες, καί φαιδρώς αλαλάζοντες, πάντες εν ευφροσύνη, τού Θεού γάρ η Μήτηρ, νύν παρά τού Αγγέλου, παραδόξως υμνείται, διό ως Θεοτόκον αεί ταύτην δοξάζομεν.

Κοντάκιον Σύναξις ἐν τῳ ἄδειν τοῦ ὕμνου Ἄξιον Ἐστιν

Fourth Tone

Εορτάζει σήμερον άπας ο Ἄθως, ότι ύμνους δέδεκται, υπό Αγγέλου θαυμαστώς, σού τής Αγνής Θεομήτορος, ήν πάσα κτίσις γεραίρει δοξάζουσα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σύναξις ἐν τῳ ἄδειν τοῦ ὕμνου Ἄξιον Ἐστιν with an icon greeting ecard.