Προεόρτια Εὐαγγελισμοῦ

English Ελληνικά Print

Μαρτίου 24

Ἀπολυτίκιον Προεόρτια του Ευαγγελισμού

Fourth Tone

Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρὰς τὰ προοίμια, τὴν προεόρτιον ἆσαι προτρέπεται, ἰδοὺ γὰρ Γαβριὴλ παραγίνεται, καὶ πρὸς αὐτὴν ἐκβοήσεται, Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Κοντάκιον Προεόρτια του Ευαγγελισμού

Fourth Tone

Ἐπελεύσει Πνεύματος τοῦ Παναγίου, τοῦ Πατρὸς τὸν σύνθρονον, καὶ ὁμοούσιον φωνή, τοῦ Ἀρχαγγέλου συνέλαβες, Θεοκυῆτορ, Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις.

Blessed Feast Day

Share the feast of Προεόρτια Εὐαγγελισμοῦ with an icon greeting ecard.