Απόδοσις τών Αγίων Θεοφανείων

English Ελληνικά Print

Ιανουαρίου 14

Ἀπολυτίκιον Απόδοσις τών Αγίων Θεοφανείων

First Tone

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις, τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοί, ἀγαπητὸν σὲ Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστεράς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεῖς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοί.

Blessed Feast Day

Share the feast of Απόδοσις τών Αγίων Θεοφανείων with an icon greeting ecard.