Ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Αθανασίου

english ελληνικά
Print

Μαίου 2

Reading

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία στὶς 18 Ἰανουαρίου, ὅπου καὶ ὁ Βίος του.Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου.

Ἀπολυτίκιον Ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Αθανασίου

Third Tone

Στῦλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων, τὴν Ἐκκλησίαν Ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῶ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἀρεῖον, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν, τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον Ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Αθανασίου

Second Tone

Ορθοδοξίας φυτεύσας τά δόγματα, κακοδοξίας ακάνθας εξέτεμες, καί τόν τής πίστεως σπόρον επλήθυνας, τή επομβρία τού Πνεύματος Όσιε, διό ευφημούμεν τήν μνήμην σου.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Αθανασίου with an icon greeting ecard.

Online Chapel