Προεόρτια τῶν Φώτων

English Ελληνικά Print

Ιανουαρίου 5

Ἀπολυτίκιον Παραμονήτων Φώτων

Fourth Tone

Ἀπεστρέφετο ποτέ, ὁ Ἰορδάνης ποταμός, τὴ μηλωτὴ Ἐλισαιέ, ἀναληφθέντος Ἡλιοῦ, καὶ διηρεῖτο τὰ ὕδατα ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ γέγονεν αὐτῷ, ξηρὰ ὁδὸς ἡ ὑγρά, εἰς τύπον ἀληθῶς τοῦ Βαπτίσματος, δι' οὗ ἡμεῖς τὴν ῥέουσαν, τοῦ βίου διαπερῶμεν διάβασιν, Χριστὸς ἐφάνη, ἐν Ἰορδάνῃ, ἁγιᾶσαι τὰ ὕδατα.

Κοντάκιον Παραμονήτων Φώτων

Fourth Tone

Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον τοῦ Ἰορδάνου, γεγονῶς ὁ Κύριος, τῶ Ἰωάννη ἐκβοᾷ. Μὴ δειλιάσης βαπτίσαι με, σῶσαι γὰρ ἥκω, Ἀδὰμ τὸν πρωτόπλαστον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Προεόρτια τῶν Φώτων with an icon greeting ecard.