Ὅσιος Θεόκτιστος Σικελίας

English Ελληνικά Print

Ιανουαρίου 4

Ανάγνωσμα

Ὁ Ὅσιος Θεόκτιστος ἀκολούθησε τὸν μοναχικὸ βίο, διετέλεσε ἡγούμενος τῆς μονῆς τοῦ Κουκουμᾶ ἢ Κουκουμίου ἢ Κουκούμης τῆς Σικελίας καὶ ἐκοιμήθηκε μὲ εἰρήνη.

Ἀπολυτίκιον Οσίου Θεοκτίστου

Plagal of the Fourth Tone

Ταίς τών δακρύων σου ροαίς, τής ερήμου τό άγονον εγεώργησας, καί τοίς εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τούς πόνους εκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ, τή οικουμένη λάμπων τοίς θαύμασι, θεόκτιστε Πατήρ ημών, Όσιε, Πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Οσίου Θεοκτίστου

Fourth Tone

Εκ Δυσμών ως ήλιος εξανατείλας, μυστικώς κατηύγασας τήν Εκκλησίαν τού Χριστού, ασκητικαίς σου φαιδρότησι, Πάτερ παμμάκαρ, Θεόκτιστε Ὄσιε.