Ὁσία Μελάνη

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 31

Ἀπολυτίκιον Μελανία Οσίας

Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Μήτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ, καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ επιμελείσθαι δέ ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Μελάνη τό πνεύμά σου.

Κοντάκιον Μελανία Οσίας

Third Tone

Ὠς λυχνία διφωτος, τῇ μυστικῇ φωταυγείᾳ ἀληθῶς πυρσεύετε, τὴν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, ἄθλησιν, καρποφοροῦσα μὲν Ἀνυσία, ἄσκησιν, ἐνδεδειγμένη δὲ ἡ Μελάνη· διὰ τοῦτο τῆς ἀφθάρτου, καὶ μακαρίας δόξης ἐτύχετε.