Ἀπόδοσις Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 31

Ἀπολυτίκιον Απόδοσις Γέννησις τοῦ Χριστοῦ

Fourth Tone

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῶ κόσμω, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως, ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοὶς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοί.

Κοντάκιον Απόδοσις Γέννησις τοῦ Χριστοῦ

Third Tone

Η Παρθένος σήμερον, τόν υπερούσιον τίκτει, καί η γή τό Σπήλαιον, τώ απροσίτω προσάγει. Άγγελοι μετά Ποιμένων δοξολογούσι. Μάγοι δέ μετά αστέρος οδοιπορούσι. δι' ημάς γάρ εγεννήθη, Παιδίον νέον, ο πρό αιώνων Θεός.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀπόδοσις Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ with an icon greeting ecard.