Μάρκελλος, Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῶν Ἀκοιμήτων

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 29

Ἀπολυτίκιον Μαρκέλλου Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Πάτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελείσθαι δέ ψυχής πράγματος αθανάτου. Διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Μάρκελλε τό πνεύμά σου.