14,000 Νήπια ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντα

english ελληνικά
Print

Δεκεμβρίου 29

Ἀπολυτίκιον Των υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 Νηπίων

First Tone

Τὰς ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων, ἃς ὑπὲρ σοῦ ἔπαθον, δυσωπήθητι, Κύριε, καὶ πάσας ἡμῶν τὰς ὀδύνας, ἴασαι φιλάνθρωπε, δεόμεθα.

Κοντάκιον Των υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 Νηπίων

Plagal of the Second Tone

Εν τῇ Βηθλεὲμ τεχθέντος τοῦ Βασιλέως, ἐξ ἀνατολῶν σὺν δώροις ἤκασι Μάγοι, δι' Ἀστέρος ἐξ ὔψους ὀδηγούμενοι· ἀλλ' Ήρώδης ἐκταράττεται, καὶ θερίζει τὰ Νήπια, ὤσπερ σῖτον, ὀδυρόμενος, ὄτι τὸ κράτος αὐτοῦ καθαιρεῖται ταχύ.

Blessed Feast Day

Share the feast of 14,000 Νήπια ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντα with an icon greeting ecard.

Online Chapel