20,000 Μάρτυρες έν Νικομηδείᾳ

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 28

Apolytikion of 20,000 Martyrs of Nicomedia

Second Tone

Ἀθλοφόροι Κυρίου, μακαρία ἡ γῆ, ἡ πιανθεῖσα τοὶς αἵμασιν ὑμῶν, καὶ ἅγιαι αἱ σκηναί, αἱ δεξάμεναι τὰ πνεύματα ὑμῶν, ἐν σταδίῳ γὰρ τὸν ἐχθρὸν ἐθριαμβεύσατε, καὶ Χριστὸν μετὰ παρρησίας ἐκηρύξατε, αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἱκετεύσατε, σωθῆναι δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Kontakion of 20,000 Martyrs of Nicomedia

First Tone

Στράτος εν αριθμώ, δισμυρίων Μαρτύρων, ώς άδυτος φυστήρ, ανατέλλει φωτίζων καρδίας κάι νοήματα, ευσεβών διά πίστεως, εξαρθέντες γάρ, θεία στοργή τού Δεσπότου, τέλος άγιον, διά πυρός οι γενναίοι, προθύμως εδέξαντο.