Θεόδωρος ὁ Γραπτός, αὐταδελφὸς Θεοφάνους του Ποιητοῦ

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 27

Apolytikion of Theodore the Branded

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας Οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε καί σεμνότητος, τής οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Θεόδωρε σοφέ, ταίς διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα τού Πνεύματος, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Theodore the Branded

Third Tone

Τού Χριστού σεβόμενος, πανευσεβώς τήν Εικόνα, διωγμούς υπέμεινας, καί κακουχίας καί θλίψεις, όθεν δή, Ορθοδοξίας άγαλμα θείον, γέγονας, ως αριστεύσας κατά τής πλάνης, διά τούτο σε τιμώμεν, Ιερομύστα Πάτερ Θεόδωρε.