Σύναξις τῆς Θεοτόκου

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 26

Ἀπολυτίκιον Σύναξις της Θεοτόκου

Fourth Tone

Ως βρέφος βαστάζουσα, εν ταίς αγκάλαις Αγνή, τόν πάντων δεσπόντα, σάρκα λαβόντα εκ σού, χαράς ώφθης πρόξενος, όθεν πάσα η κτίσις, ανυμνεί χαρμοσύνως, σήμερον Θεοτόκε, τήν φρικτήν σου λοχείαν, πηγήν γάρ αθανασίας, κόσμω εκύησας.

Κοντάκιον Σύναξις της Θεοτόκου

Plagal of the Second Tone

Ὁ πρὸ Ἑωσφόρου ἐκ Πατρὸς ἀμήτωρ γεννηθείς, ἐπὶ τῆς γῆς ἀπάτωρ ἐσαρκώθη σήμερον ἐκ σοῦ, ὅθεν Ἀστὴρ εὐαγγελίζεται Μάγοις, Ἄγγελοι δὲ μετὰ Ποιμένων ὑμνοῦσι, τὸν ἄχραντον Τόκον σου, ἡ Κεχαριτωμένη.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σύναξις τῆς Θεοτόκου with an icon greeting ecard.