Εὐγενία Ὁσιομάρτης

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 24

Ἀπολυτίκιον Ευγενίας Οσιομάρτυρος

Third Tone

Θείου Πνεύματος, τή υμνωδία, φώς προσέλαβες θεογνωσίας, Ευγενία Χριστού καλλιπάρθενε, καί εν Οσίων χορεία εκλάμψασα, αθλητικώς τόν εχθρόν εθριάμβευσας. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωφήσασθαι ημίν τό μέγα έλεος.

Κοντάκιον Ευγενίας Οσιομάρτυρος

Fourth Tone

Τήν τού κόσμου πρόσκαιρον, φυγούσα δόξαν, τόν Χριστόν επόθησας, τό ευγενές σου τής ψυχής, αδιαλώβητον σώζουσα, Μάρτυς θεόφρον, Ευγενία πανευφημε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Εὐγενία Ὁσιομάρτης with an icon greeting ecard.