Παραμονή τῆς Ἐορτής τῶν Χριστουγέννων

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 24

Apolytikion of Eve of Nativity

Fourth Tone

Ἀπεγράφετο ποτέ, σὺν τῶ πρεσβύτη Ἰωσήφ, ὡς ἐκ σπέρματος Δαυϊδ, ἐν Βηθλεὲμ ἡ Μαριάμ, κυοφοροῦσα τὴν ἄσπορον κυοφορίαν, Ἐπέστη δὲ καιρὸς ὁ τῆς Γεννήσεως, καὶ τόπος ἣν οὐδεὶς τῶ καταλύματι, ἀλλ' ὡς τερπνὸν παλάτιον τὸ Σπήλαιον, τὴ Βασιλίδι ἐδείκνυτο, Χριστὸς γεννᾶται τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.

Kontakion of Eve of Nativity

Third Tone

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως, Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.