Παραμονή τῆς Ἐορτής τῶν Χριστουγέννων

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 24

Ἀπολυτίκιον Παραμονή Χριστουγέννων

Fourth Tone

Ἀπεγράφετο ποτέ, σὺν τῶ πρεσβύτη Ἰωσήφ, ὡς ἐκ σπέρματος Δαυϊδ, ἐν Βηθλεὲμ ἡ Μαριάμ, κυοφοροῦσα τὴν ἄσπορον κυοφορίαν, Ἐπέστη δὲ καιρὸς ὁ τῆς Γεννήσεως, καὶ τόπος ἣν οὐδεὶς τῶ καταλύματι, ἀλλ' ὡς τερπνὸν παλάτιον τὸ Σπήλαιον, τὴ Βασιλίδι ἐδείκνυτο, Χριστὸς γεννᾶται τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.

Κοντάκιον Παραμονή Χριστουγέννων

Third Tone

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως, Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.