Ἀναστασία Μεγαλομάρτυς

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 22

Ἀπολυτίκιον Αναστασίας Μεγαλομάρτυρος

Fourth Tone

Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τή φωνή Σέ νυμφίε μου ποθώ, καί σέ ζητούσα αθλώ, καί συσταυρούμαι, καί συνθάπτομαι τώ βαπτισμώ σου, καί πάσχω διά σέ, ως βασιλεύσω συν σοί, καί θνήσκω υπέρ σού, ίνα καί ζήσω εν σοί αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχου τήν μετά πόθου τυθείσάν σοι, Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Αναστασίας Μεγαλομάρτυρος

Second Tone

Οἱ ἐν πειρασμοῖς, καὶ θλίψεσιν ὑπάρχοντες, πρὸς τὸν σὸν ναόν, προστρέχοντες λαμβάνουσι, τὰ σεπτὰ ἰάματα, τῆς ἐν σοὶ οἰκούσης θείας χάριτος, Ἀναστασία σὺ γὰρ ἀεί, τῶ κόσμω πηγάζεις τὰ ἰάματα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀναστασία Μεγαλομάρτυς with an icon greeting ecard.