Μάρτυρες Βονιφάτιος, Πρόβος, Ἄρης, Τιμόθεος, Πολύευκτος, Εὐτύχιος καί Θεσσαλονίκη

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 19

Apolytikion of Martyr Boniface & Companions

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyr Boniface & Companions

Fourth Tone

Ἱερεῖον ἄμωμον, ἐθελουσίως, σεαυτὸν προσήγαγες, τῶ ἐκ Παρθένου διὰ σέ, τεχθῆναι μέλλοντι Ἅγιε, στεφανηφόρε σοφὲ Βονιφάτιε.