Μόδεστος Ἐπί. Ἱεροσολύμων

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 16

Apolytikion of Modestos, Bp. of Jerusalem

Third Tone

Θείων έργων σου, τή επιδείξει, πάσαν εύφρανας, Σιών τήν θείαν, τών Αποστόλων πλουτήσας τήν έλλαμψιν, καί τώ Σωτήρι οσίως ιέρευσας, ιεραρχία καί βίου λαμπρότητι. Πάτερ Μόδεστε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν τό μέγα έλεος.

Kontakion of Modestos, Bp. of Jerusalem

Fourth Tone

Ιεράρχης όσιος Πάτερ εδείχθης, εν Σιών ως άγγελος, ιερατεύσας τώ Χριστώ, διό αξίως δεδόξασαι, Πατριαρχών εγκαλλώπισμα Μόδεστε.