Μόδεστος Ἐπί. Ἱεροσολύμων

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 16

Ἀπολυτίκιον Μοδέστου Ιερομάρτυρος

Third Tone

Θείων έργων σου, τή επιδείξει, πάσαν εύφρανας, Σιών τήν θείαν, τών Αποστόλων πλουτήσας τήν έλλαμψιν, καί τώ Σωτήρι οσίως ιέρευσας, ιεραρχία καί βίου λαμπρότητι. Πάτερ Μόδεστε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν τό μέγα έλεος.

Κοντάκιον Μοδέστου Ιερομάρτυρος

Fourth Tone

Ιεράρχης όσιος Πάτερ εδείχθης, εν Σιών ως άγγελος, ιερατεύσας τώ Χριστώ, διό αξίως δεδόξασαι, Πατριαρχών εγκαλλώπισμα Μόδεστε.