Θεοφανία Βασιλίσσα

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 16

Ἀπολυτίκιον Θεοφάνους Βασιλίσσης

Fourth Tone

Προελομένη τά ουράνια πόθω, Θεοφανώ τήν βιοτήν διεξήλθες, αγγελικώς εν γή περιπολεύουσα, όθεν κατηξίωσαι, ουρανίων χαρίτων, σύν Αγγέλων τάξεσι, καί Αγίων χορείαις, παρισταμένη τώ Παμβασιλεί, όν εκδυσώπει, ευρείν ημάς έλεος.