Ἀγγαῖος Προφήτης

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 16

Ἀπολυτίκιον Αγγαίου Προφήτου

Second Tone

Τού Προφήτου σου Αγγαίου τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.