Εὐστράτιος, Αὐξέντιος, Εὐγένιος

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 13

Apolytikion of Martyr Eustratius & companions

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyr Eustratius & companions

Second Tone

Φωστὴρ ἐφάνης λαμπρότατος τοὶς ἓν σκότει, τῆς ἀγνωσίας καθημένοις, Ἀθλοφόρε, πίστιν ὡς δόρυ δὲ περιθέμενος, τῶν δυσμενῶν τὰ θράση, οὐκ ἑπτοήθης Εὐστράτιε, Ῥητόρων ὑπάρχων εὐγλωττότερος.