Σπυρίδων ὁ Θαυματουργός

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 12

Ἀπολυτίκιον Σπυρίδωνος Θαυματουργού

First Tone

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἠιμῶν, διὸ νεκρὰ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἷς χρυσοῦν μετέβαλες, καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργούντάς σοὶ Ἱερώτατε, Δόξα τῶ σὲ δοξάσαντι, δόξα τῶ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῶ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πάσιν ἰάματα.

Κοντάκιον Σπυρίδωνος Θαυματουργού

Second Tone

Τῶ πόθω Χριστοῦ τρωθεὶς Ἱερώτατε, τὸν νοῦν πτερωθείς, τὴ αἴγλη τοῦ Πνεύματος, πρακτικὴ θεωρία, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόληπτε, θυσιαστήριον θεῖον γενόμενος, αἰτούμενος πᾶσι θείαν ἔλλαμψιν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σπυρίδων ὁ Θαυματουργός with an icon greeting ecard.