Μαρτύρων Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, Ἑρμογένους καί Εὐγράφου

english ελληνικά
Print

Δεκεμβρίου 10

Ἀπολυτίκιον Μαρτύρων Μηνᾶ, Ἑρμογένους, καί Εὐγράφου

Plagal of the Fourth Tone

Δι ἐγκρατείας, τῶν παθῶν τὰς πυριφλέκτους, ἀπονεκρώσαντες ὁρμᾷς καὶ τὰς κινήσεις, τοῦ Χριστοῦ οἱ Μάρτυρες, ἔλαβον τὴν χάριν, τὰς νόσους ἀποδιώκειν τῶν ἀσθενῶν, καὶ ζῶντες καὶ μετὰ τέλος θαυματουργεῖν, ὄντως θαῦμα παράδοξον! ὅτι Ὀστέα γυμνά, ἐκβλύζουσιν ἰάματα. Δόξα τῶ μόνω Θεῷ ἡμῶν.

Online Chapel