Μηνᾶς, Ἑρμογένης, Εὔγραφος

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 10

Ἀπολυτίκιον Μηνά, Ερμογένους, Ευγράφου Μαρτύρων

Plagal of the Fourth Tone

Δι ἐγκρατείας, τῶν παθῶν τὰς πυριφλέκτους, ἀπονεκρώσαντες ὁρμᾷς καὶ τὰς κινήσεις, τοῦ Χριστοῦ οἱ Μάρτυρες, ἔλαβον τὴν χάριν, τὰς νόσους ἀποδιώκειν τῶν ἀσθενῶν, καὶ ζῶντες καὶ μετὰ τέλος θαυματουργεῖν, ὄντως θαῦμα παράδοξον! ὅτι Ὀστέα γυμνά, ἐκβλύζουσιν ἰάματα. Δόξα τῶ μόνω Θεῷ ἡμῶν.

Κοντάκιον Μηνά, Ερμογένους, Ευγράφου Μαρτύρων

Fourth Tone

Τῆς στρατείας ἥρπασε, σὲ τῆς προσκαίρου, καὶ ἀφθάρτου ἔδειξε, συγκληρονομον ὧ Μηνᾶ, σὺν τοὶς συνάθλοις σου Κύριος, ὁ παρασχὼν σοὶ τὸν ἄφθαρτον στέφανον.