Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 9

Apolytikion of Conception of the Theotokos

Fourth Tone

Σήμερον τής ατεκνίας δεσμά διαλύονται, τού Ιωακείμ γάρ καί τής Άννης εισακούων Θεός, παρ' ελπίδα τεκείν αυτούς σαφώς, υπισχνείται θεόπαιδα, εξ ής αυτός ετέχθη ο απερίγραπτος, βροτός γεγονώς, δι' Αγγέλου κελεύσας βοήσαι αυτή, Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σού.

Kontakion of Conception of the Theotokos

Fourth Tone

Εορτάζει σήμερον, η οικουμένη, τήν τής Άννης σύλληψιν, γεγενημένην εν Θεώ, καί γάρ αυτή απεκύησε, τήν υπέρ λόγον, τόν Λόγον κυήσασαν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης with an icon greeting ecard.