Ἀμβρόσιος Ἐπί. Μεδιολάνων

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 7

Κοντάκιον Αμβροσίου Επισκόπου Μεδιολάνων

Third Tone

Θείοις δόγμασι περιαστράπτων, ἀπημαύρωσας Ἀρείου πλάνην, Ἱερομύστα καὶ ποιμὴν Ἀμβρόσιε, θαυματουργῶν δὲ δυνάμει τοῦ Πνεύματος, πάθη ποικίλα σαφῶς ἐθεράπευσας, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀμβρόσιος Ἐπί. Μεδιολάνων with an icon greeting ecard.