Σεραφεὶμ Νεομάρτυς

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 4

Apolytikion of New Hieromartyr Seraphim of the Phanar

First Tone

Τών Αγράφων τόν γόνον, Φαναρίου τόν πρόεδρον, καί Μονής Κορώνης το κλέος Σεραφείμ ευφημήσωμεν, αθλήσας γάρ λαμπρώς υπερ Χριστού, θαυμάτων επομβρίζει δωρεάς, καί λυτρούται νοσημάτων φθοροποιών, τούς πίστει ανακράζοντας, δόξα τώ δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τώ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σου, πάσιν ιάματα.

Kontakion of New Hieromartyr Seraphim of the Phanar

Plagal of the Fourth Tone

Τής Εκκλησίας τών αστέρα τών νεόφωτον, καί Φαναρίου τόν ποιμένα τόν θεόκριτον, ανυμνήσωμεν εν άσμασι θεοφθόγγοις, ανατείλας γάρ εσχάτως δι' αθλήσεως, καταυγάζει Ορθοδόξων τά πληρώματα, χαίροις λέγοντα, Σεραφείμ αξιάγαστε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σεραφεὶμ Νεομάρτυς with an icon greeting ecard.