Βαρβάρα Μεγαλομάρτυς

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 4

Ἀπολυτίκιον Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος

Fourth Tone

Βαρβάραν τὴν Ἁγίαν τιμήσωμεν, ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε, καὶ ὡς στρουθίον ἐρρύσθη ἐξ αὐτῶν, βοηθεία καὶ ὅπλω τοῦ Σταυροῦ ἡ Πάνσεμνος.

Κοντάκιον Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος

Fourth Tone

Τώ εν Τριάδι ευσεβώς υμνουμένω, ακολουθήσασα σεμνή Αθληφόρε, τά τών ειδώλωνέλιπες σεβάσματα, μέσον δέ τού σκάμματος, εναθλούσα Βαρβάρα, τυράννων ου κατέπτηξας, απειλάς ανδρειόφρον, μεγαλοφώνως μέλπουσα αεί, Τριάδα σέβω τήν μίαν θεότητα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Βαρβάρα Μεγαλομάρτυς with an icon greeting ecard.