Ἀββακοὺμ Προφήτης

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 2

Apolytikion of Prophet Habakkuk

Second Tone

Τού Προφήτου σου Αββακούμ τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Prophet Habakkuk

Fourth Tone

Ὡς ἵππους ἑώρακας τοὺς ἱεροὺς Μαθητάς, θαλάσσας ταράσσοντας, τῆς ἀγνωσίας σαφῶς, καὶ πλάνην βυθίζοντας, δόγμασιν εὔσεβείας, Ἀββακοὺμ θεηγόρε, ὅθεν σε ὡς Προφήτην, ἀληθῆ εὐφημοῦμεν, αἰτούμενοι τοῦ πρεσβεύειν ἐλεηθῆναι ἡμᾶς.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀββακοὺμ Προφήτης with an icon greeting ecard.