Φιλάρετος ὁ Ἑλεήμων

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 1

Ἀπολυτίκιον Φιλαρέτου Οσίου

Third Tone

Θείας πίστεως, περιουσία, διεσκόρπισας, τοίς δεομένοις, τόν προσόντα σοι πλούτον Φιλάρετε, καί ευσπλαγχνία κοσμήσας τόν βίον σου, τόν χορηγόν τού ελέους εδόξασας, Όν ικέτευε, δοθήναι τοίς ευφημουσί σε, ρανίδα οικτιρμών καί θείον έλεος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Φιλάρετος ὁ Ἑλεήμων with an icon greeting ecard.