Ἰάκωβος ὁ Πέρσης

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ιακώβου Πέρσου

First Tone

Τὰς ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων, ἃς ὑπὲρ σοῦ ἔπαθον, δυσωπήθητι, Κύριε, καὶ πάσας ἡμῶν τὰς ὀδύνας, ἴασαι φιλάνθρωπε, δεόμεθα.

Κοντάκιον Ιακώβου Πέρσου

Second Tone

Πεισθείς τή καλή, συζύγω καρτερόψυχε, καί τό φοβερόν, κριτήριον φοβούμενος, τών Περσών τό φρόνημα, καί τόν φοβον Ιάκωβε κατέπτυσας, καί ανεδείχθης Μάρτυς θαυμαστός, τό σώμα ως κλήμα τεμνόμενος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰάκωβος ὁ Πέρσης with an icon greeting ecard.