Μερκούριος Μεγαλομάρτυς

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Μερκουρίου Μεγαλομάρτυρος

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Μερκουρίου Μεγαλομάρτυρος

Second Tone

Τά Θεῖα, σοφέ σεμνῶς έμυσταγώγησας, θυσία δεκτή, έγένου παναοίδιμε· τοῦ Χριστοῦ γάρ ἔπιες, προθυμότατα τό ποτήριον· διά τοῦτο Μερκούριε, πρεσβεύεις άπαύστως ύπέρ πάντων ήμῶν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μερκούριος Μεγαλομάρτυς with an icon greeting ecard.