Μερκούριος Μεγαλομάρτυς

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 25

Ἀπολυτίκιον Μερκουρίου Μεγαλομάρτυρος

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μερκούριος Μεγαλομάρτυς with an icon greeting ecard.