Πέτρος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 24

Κοντάκιον Πέτρου Επισκόπου Αλεξανδρείας

Fourth Tone

Ορθοδόξοις δόγμασι, τήν Εkκλησίαν φαιδρύνας, υπέρ ταύτης ήθλησας, Θεομακάριστε Πέτρε, Άρειον τόν αποστάτην καταδιώξας, όθεν σου τήν παναγίαν μνήμην τελούντες, Ορθοδόξως εκβοώμεν, Χαίροις ώ Πέτρε, η πέτρα τής πίστεως.