Πέτρος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Πέτρου Επισκόπου Αλεξανδρείας

Fourth Tone

Ορθοδόξοις δόγμασι, τήν Εkκλησίαν φαιδρύνας, υπέρ ταύτης ήθλησας, Θεομακάριστε Πέτρε, Άρειον τόν αποστάτην καταδιώξας, όθεν σου τήν παναγίαν μνήμην τελούντες, Ορθοδόξως εκβοώμεν, Χαίροις ώ Πέτρε, η πέτρα τής πίστεως.

Blessed Feast Day

Share the feast of Πέτρος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας with an icon greeting ecard.