Γρηγόριος Ἐπί. Ἀκραγαντίνων

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 23

Ἀπολυτίκιον Γρηγορίου Επισκόπου

First Tone

Γρηγορών εκ σπαργάνων φερωνύμως Γρηγόριε, εν τοίς δικαιώμασι Πάτερ τού τών όλως δεσπόζοντος, επλήσθης ουρανίων δωρεών, ως γρήγορος ποιμήν τών ευσεβών, διά τούτο πρός λειμώνας αειθαλείς, ιθύνεις τούς βοωντάς σοι, δόξα τώ σέ δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τώ σέ στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού, πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον Γρηγορίου Επισκόπου

Fourth Tone

Φωτοβόλοις λάμψεσιν, ή Έκκλησία, τοῦ Άγίου Πνεύματος, φωταγωγεῖ τούς τήν φαιδράν, έπιτελοῦντάς σου κοίμησιν, όσιε Πάτερ παμμάκαρ Γρηγόριε.