Γρηγόριος Ἐπί. Ἀκραγαντίνων

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Γρηγορίου Επισκόπου

First Tone

Γρηγορών εκ σπαργάνων φερωνύμως Γρηγόριε, εν τοίς δικαιώμασι Πάτερ τού τών όλως δεσπόζοντος, επλήσθης ουρανίων δωρεών, ως γρήγορος ποιμήν τών ευσεβών, διά τούτο πρός λειμώνας αειθαλείς, ιθύνεις τούς βοωντάς σοι, δόξα τώ σέ δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τώ σέ στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού, πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον Γρηγορίου Επισκόπου

Fourth Tone

Φωτοβόλοις λάμψεσιν, ή Έκκλησία, τοῦ Άγίου Πνεύματος, φωταγωγεῖ τούς τήν φαιδράν, έπιτελοῦντάς σου κοίμησιν, όσιε Πάτερ παμμάκαρ Γρηγόριε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Γρηγόριος Ἐπί. Ἀκραγαντίνων with an icon greeting ecard.