Πρόκλος, Αρχιεπισκόπος Κωνσταντινουπόλεως

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Πρόκλου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Fourth Tone

Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ' ἡμῶν, κατὰ τὴν σὴν ἐπιείκειαν, μὴ ἀποστήσῃσ τὸ ἔλεόσ σου ἀφ' ἡμῶν, ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τὴν ζωὴν ἡμῶν.

Κοντάκιον Πρόκλου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Fourth Tone

Επαξίως σήμερον, πανηγυρίζει, ή πασῶν τῶν πόλεων, τιμιωτέρα άληθῶσ, έν τῃ σεπτῃ μεταστάσει σου, Πάτερ Πατέρων, παμμάκαρ Πρόκλε σοφέ.

Blessed Feast Day

Share the feast of Πρόκλος, Αρχιεπισκόπος Κωνσταντινουπόλεως with an icon greeting ecard.