Πρόκλος, Αρχιεπισκόπος Κωνσταντινουπόλεως

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 20

Ἀπολυτίκιον Πρόκλου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Fourth Tone

Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ' ἡμῶν, κατὰ τὴν σὴν ἐπιείκειαν, μὴ ἀποστήσῃσ τὸ ἔλεόσ σου ἀφ' ἡμῶν, ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τὴν ζωὴν ἡμῶν.