Βαρλαὰμ καὶ Ἠλιόδωρος Μάρτυρες

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Βαρλαάμ και Ηλιοδόρου Μαρτύρων

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Βαρλαάμ και Ηλιοδόρου Μαρτύρων

Third Tone

Γηραιώ εν σώματι, τόν παλαιόν εν κακία, κρατεροίς παλαίσμασι, καταβαλών Αθλοφόρε, ήνεγκας, καθάπερ άσαρκος τάς στρεβλώσεις, έφερες, τήν τής χειρός σου καύσσιν ανδρείως, διά τουτό σε ο Λόγος, στεφάνω δόξης, Βαρλαάμ έστεψε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Βαρλαὰμ καὶ Ἠλιόδωρος Μάρτυρες with an icon greeting ecard.